↑ Powrót do Szkolenia

Szkolenia BHP Olsztyn

Uwaga:
prowadzimy szkolenia okresowe bhp w systemie samokształcenia kierowanego dla:
– pracowników służby bhp
– pracodawców
– osób kierujących pracownikami
– pracowników inżynieryjno-technicznych
– pracowników administracyjno-biurowych
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i samodzielnie przygotowują się do egzaminu.
Ceny szkoleń bhp organizowanych na terenie zakładów pracy uzależnione są od liczby słuchaczy
w grupie i mogą być negocjowane.

Nazwa szkolenia

Ilość godzin

Termin

Ilość dni

Dni zajęć

Pracownik Służby BHP
(dla osób prowadzących sprawy BHP w zakładach pracy) – okresowe
32 4
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
(dyrektorzy i prezesi oraz ich zastępcy; właściciele firm)
64 8
BHP dla pracodawców
(dyrektorzy i prezesi oraz ich zastępcy; właściciele firm) – okresowe
16 2
BHP dla osób kierujących pracownikami
(kierownicy; brygadziści; mistrzowie) – okresowe
16 2

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
– okresowe

16 2
Bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
– okresowe
8 1
BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
– okresowe
8

1
BHP przy zabezpieczaniu, usuwaniu i użytkowaniu wyrobów zawierających azbest 8 1
Pierwsza pomoc przedlekarska
(Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. nr 129, poz. 844 § 44)
8 1
Ochrona przeciwpożarowa 5 1
Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego 8 1
Metody badania wypadków przy pracy 5 1
Instruktaż ogólny dla pracowników przyjętych do pracy
(szkolenie wstępne)
4 1
BHP przy eksploatacji butli i prostych zbiorników ciśnieniowych z gazami rozpuszczonymi i skroplonymi pod ciśnieniem 8 1